Осакаровский районный отдел образования
| Главная страница | Вопрос-ответ | Гостевая книга |
 
Главная страница
Структура РОО                            
Информатизация                            
Аттестация ОО     
Нормативно-правовые акты   
Учебные заведения           
Планы работы отдела     
Вопрос - ответ
РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ     
СПОРТ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ШКОЛАХ , НВП   
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА  
ОЧЕРЕДНОСТЬ В ДО    
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ     
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ 2010  
С ДИПЛОМОМ - В СЕЛО !
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ 2011    
Стандарты государственных услуг     
   


 

 

           ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ЗАНЯТИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 


Јкімшілік мемлекеттік лауазымныѕ бос орнына орналасуєа

КОНКУРС ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

 

Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын жалпы біліктілік талаптар:

Е-R-4 санаты їшін: Білімі - жоєары кјсіптік. Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес салаларда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда орта кјсіптік білім барларєа рўќсат етіледі.

 

 Јкімшілік мемлекеттік ќызметкердіѕ

лауазымдыќ жалаќылары:

Санаты

Ќызмет атќарєан

жылдарына байланысты лауазымдыќ жалаќысы

алєашќы

дейін

Е-R-4

56375

76235

 

«Осакаров ауданыныѕ білім, дене шыныќтыру жјне спорт бґлімі» ММ, 101000 Осакаровка кенті, Целинная кґшесі 3-а, телефон/факс: 4-15-73 јкімшілік мемлекеттік лауазымныѕ бос орнына орналасуєа ашыќ конкурс жариялайды.

Бас маман - заѕгер, Е-R-4 санаты, 1 бірлік, №2-3.

Функционалдыќ міндеттері: Тауарлар, жўмыстар, ќызметтерге  мемлекеттік сатып алуды ўйымдастыру жјне ґткізу; тауар, жўмыс, ќызметтерді  мемлекеттік сатып алу їшін шарттар ќўру; шарттыќ міндеттерді орындау мјселелері  бойынша сот органдарында бґлім атынан ґкілдік ету; мемлекеттік тіркеуді ќамтамасыз ету; бґлімді жјне оныѕ ќарамаєындаєы білім беру ўйымдарын ќайта тіркеу; жылжымайтын мїлік ќўќыєына мемлекеттік тіркеуді ўйымдастыру; ґз ќарамаєындаєы білім беру ўйымдарыныѕ білім беру ќызметін лицензиялау; бґлімніѕ ресми ќўжаттарыныѕ заѕдылыєына тексеріс жїргізу; ґз ќарамаєындаєы білім беру ўйымдарына заѕгерлік кеѕестер беру. Бґлім ішінде жјне оныѕ ќарамаєындаєы білім беру ўйымдарында ќўќыќтыќ білім беру мектебініѕ жўмысын ўйымдастыру. Мемлекеттік ќызмет бойынша ќўжаттама жїргізу. 

Їміткерлерге ќойылатын талаптар: Білімі - заѕгерлік.

Тестілеу баєдарламасына енгізілген нормативті ќўќыќтыќ актілерді, сонымен ќатар Ќазаќстан Республикасыныѕ Еѕбек Кодексі, Азаматтыќ Кодексі, «Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару жјне ґзін-ґзі басќару туралы», «Нормативтік ќўќыќтыќ актілер туралы», «Білім туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардан келіп  тїскен ґтініштерді ќарастыру тјртібі», «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заѕдарын, «Ќазаќстан – 2030» даму Стратегиясын білу.

Аталєан санаттыѕ лауазымдыќ функционалдыќ міндеттерін орындау їшін ґзге де ќажетті білімі  болуы тиіс.

Конкурс республикалыќ бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында (2001 жылєы 22 маусымдаєы енгізілген ґзгерістер мен толыќтыруларымен, 2005 жылєы 29 мамырдаєы «Егемен Ќазаќстан», 2003 жылєы 23 мамырда енгізілген ґзгерістері жјне  толыќтыруларымен,  2005 жылєы 30 маусымдаєы «Казахстанская правда» газеттерініѕ) жјне Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ќызмет істер жґніндегі Агенттігініѕ www.kyzmet.kz. сайтында  жарияланєан бос јкімшілік мемлекеттік лауазымдарєа  орналасуєа конкурс ґткізу Ережесініѕ негізінде  ґткізіледі.

Тестілеуге ќатысуєа жіберілген їміткерлер ќўжаттарды ќабылдау мерзімі аяќталєан соѕ 5 жўмыс кїнініѕ ішінде белгіленген тјртіп бойынша Ќараєанды ќаласындаєы дистанциялыќ тестілеудіѕ аймаќтыќ орталыєында Ќараєанды ќаласы Бейбітшілік даѕєылы, 39 мекен-жайында ґтеді.

Бос јкімшілік мемелекеттік ќызметшілер лауазымдарына орналасатын їміткерлер їшін Е-R-4 санаты бойынша тестілеу баєдарламасы:

1)Мемлекеттік тілді білуге арналєан тестіні;

2)ЌР заѕнамаларын білуге арналєан тестілер: ЌР Конституциясын, ЌР «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќпен  кїрес туралы», Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ Жарлыєымен бекітілген «Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќызметкерлерініѕ Ар – намыс кодексін (мемлекеттік ќызметшілердіѕ ќызмет этикасы ережелері) ќамтиды.

Јѕгімелесуге жіберілген їміткерлер аталмыш  конкурс  бойынша тестілеу ґткен соѕ бес жўмыс кїнніѕ ішінде одан «Осакаров ауданыныѕ білім, дене шыныќтыру жјне спорт бґлімі» ММ  ґтеді.

Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар осы хабарландыру аудандыќ «Сельский труженик» газетінде  жарияланєан мерзімнен бастап 15 кїнтізбелік кїнніѕ ішінде мына мекен-жай бойынша тапсырылуы ќажет: Осакаровка кенті, Целинная кґшесі, 3-а, телефон: 41573, факс: 43153, 41373.

Осы лауазымєа орналасќан тўлєаларєа кґтерме аќы шыєыстары тґленбейді, тўрєын їй жјне жеѕілдіктер берілмейді.

«Осакаров ауданыныѕ білім, дене шыныќтыру жјне спорт бґлімі» ММ

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ

на занятие вакантной административной государственной должности

Общие квалификационные требования ко всем участникам конкурса.

Для категории Е-R-4: образование - высшее профессиональное. Допускается среднее профессиональное образование при наличии не менее одного года стажа государственной службы или не менее двух лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории.

 

Должностные оклады административных

государственных служащих

 

Категория

Должностной оклад в зависимости

от выслуги лет

от

до

Е-R-4

56375

76235

 

ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта Осакаровского района», 101000 пос.Осакаровка, ул.Целинная 3-а, телефон/факс: 4-15-73 объявляет конкурс на занятие вакантной административной государственной должности

Главного специалиста - юриста  категория Е-R-4, 1 единица, №2-3.

Функциональные обязанности: Организация и проведение государственных закупок товаров, работ, услуг составление договоров о государственных закупках, товаров, работ, услуг представительство от отдела в судебных органах по вопросам исполнения договорных обязательств, обеспечение государственной регистрации, перерегистрации отдела, подведомственных организаций образования, организация государственной регистрации прав на недвижимое имущество, лицензирования образовательной деятельности подведомственных организаций образования, проверка официальных документов отдела на предмет их законности, оказание юридической консультации для подведомственных организаций образования. Организация работы школы правовых знаний в отделе и подведомственных организациях образования. Ведение документации по государственной службе.   

Требования к участникам конкурса: Образование - юридическое.

Знание нормативных правовых актов, включенных в программу тестирования, а также Законов Республики Казахстан: Трудового кодекса Республики Казахстан, Гражданского кодекса Республики Казахстан, законов Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», «О нормативных правовых актах», «Об образовании», «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», «О государственных закупках», Стратегии развития Казахстана до 2030 года.

Другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязанностей по должностям данной категории.

Конкурс проводится на основе Правил  проведения конкурса на занятие вакантной административной государственной должности, опубликованных в республиканских средствах массовой информации (в газетах «Егемен Ќазаќстан» от 22.06.2001г. с изменениями и дополнениями от 29.05.2005г., «Казахстанская правда» от 23.06.2001г. с изменениями и дополнениями от 30.06.2005г.) и на сайте Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы www.kyzmet.kz.

Кандидаты, допущенные к участию в тестировании проходят его в установленном порядке в региональном центре дистанционного тестирования города Караганды в течение пяти рабочих дней после окончания срока приема документов по адресу: г.Караганда, бульвар Мира, 39.

Программа тестирования кандидатов на занятие вакантных административных государственных должностей для категории Е-R-4 включает в себя:

1)   Тест на знание государственного языка;

2) Тесты на знание законодательства РК: Конституции Республики Казахстан, Законов РК «О государственной службе», «О борьбе с коррупцией», Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан» (Правила служебной этики государственных служащих), утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 3 мая 2005 года №1567.

Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта Осакаровского района» в течение пяти рабочих дней после проведения тестирования по данному конкурсу.

Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в течение 15 календарных дней с момента публикации данного объявления о проведении конкурса в районной газете «Сельский труженик» по адресу: пос.Осакаровка, ул.Целинная 3-а, телефон: 41573, факс: 43153, 41373.

Лицам, занявшим данную должность, подъемные расходы не оплачиваются, жилье и льготы не предоставляются.

ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта Осакаровского района»

 

 

 

 
Сайт создан в системе uCoz